سهامدار محترم ابتدا شرکت خود را انتخاب،سپس کد بورسی و یا کد ملی خود را وارد نمایید آن دسته از سهامداران حقوقی که با شناسه ملی قادر به دریافت برگ حق تقدم خود نمی باشند جهت سهولت در این امر میتوانند در صورت داشتن کد ملی ۶ رقمی به اول آن ۴ بار عدد صفر اضافه و با کد بورسی برگه خود را دریافت نمایند در غیر این صورت و در صورت عدم درج کد ملی ۶ رقمی به جای کد ملی خود ۱۰ بار عدد صفر را لحاظ نمایند